PROGRAM UNII EUROPEJSKIEJ ERASMUS+ AKCJA KA2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE NA RZECZ WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK

 

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIÓW W PROJEKCIE
„Młodzi Przedsiębiorczy Europejczycy”

 

1. Projekt realizowany jest w Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łęcznej.

2. Czas trwania projektu: 1 września 2016 r. - 31 sierpnia 2018 r.

3. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne wspierający wymianę dobrych praktyk przyznanych szkole w kwocie 25 050 euro.

4. Celem projektu jest podniesienie umiejętności uczniów w zakresie szeroko rozumianej przedsiębiorczości oraz doskonalenie umiejętności cyfrowych i językowych.

5. Działania zaplanowane podczas realizacji projektu będą miały różnorodny charakter, m.in.: tworzenie prezentacji o szkole, uczniach i kraju, plakatów na temat krajów partnerskich, prowadzenie szkolnego miniprzedsiębiorstwa, udział w warsztatach z przedsiębiorczości, kreatywności i asertywności, na temat zdrowego odżywiania, wyjazdy edukacyjne do lokalnych przedsiębiorstw, prowadzenie Szkolnej Kasy Oszczędnościowej, prelekcje na temat oszczędzania, zorganizowanie Dnia Przedsiębiorczości, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, konkursy na logo projektu, przedsiębiorczego ucznia, na grę biznesową, prowadzenie strony internetowej projektu, redagowanie sprawozdań z przeprowadzonych działań.

6. W ramach realizacji projektu zaplanowano 5 krótkoterminowych wymian grup uczniów wraz z opiekunami do szkół partnerskich:

- Osnovna skola Bartola Kasica z Chorwacji,

- 1st Gymnasium of Cholargos z Grecji,

- Osnovna sola Dolenjske Toplice ze Słowenii,

- Scuola secondaria di Primo Grado ”G. Carducci” z Włoch

oraz goszczenie uczniów zagranicznych partnerów w Polsce.

7. Językiem komunikacyjnym między partnerami projektu jest język angielski.

8. Projekt skierowany jest do uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 1 w Łęcznej.

9. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 50 uczniów i 10 nauczycieli.

10. Udział ucznia w projekcie polega na uczestnictwie w dowolnej liczbie działań związanych z realizacją celów projektu.

11. Każdy uczeń kl. I Gimnazjum nr 1 może zgłosić chęć udziału w projekcie. O liczbie uczniów biorących udział w projekcie decydują: specyfika podejmowanych działań oraz kompetencje uczniów niezbędne do wykonywania zadań.

12. Udział uczniów w projekcie jest dobrowolny.

13. Uczeń przystępujący do realizacji projektu powinien dostarczyć koordynatorowi zgodę rodziców na udział w projekcie i przetwarzanie danych osobowych dziecka. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

14. Pracę w ramach projektu uczniowie wykonują głównie w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Niektóre zadania projektowe mogą być realizowane na zajęciach lekcyjnych. W tym przypadku w działania projektowe zaangażowani są wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach, a zgoda rodziców nie jest wymagana.

15. Uczniowie wykonują pod nadzorem nauczyciela lub samodzielnie zadania związane z projektem.

 

WYJAZDY ZAGRANICZNE
INFORMACJE OGÓLNE

1. W ramach realizacji projektu "Młodzi Przedsiębiorczy Europejczycy" przewiduje się wyjazdy do każdej ze szkół partnerskich.
2. Ze względu na niewielką liczbę uczniów, którzy mogą uczestniczyć w wyjazdach, traktowane są one jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu. Pierwszeństwo w wyjeździe mają uczniowie szczególnie zaangażowani w działania tematycznie związane z działaniami planowanymi na wyjeździe.
3. Wyjazdy są opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę (zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie, udział w zajęciach tematycznych), uczniowie kwaterowani są u rodzin uczniów szkoły partnerskiej, które zapewniają wyżywienie, nocleg itp., uczeń zobowiązany jest jednak posiadać kieszonkowe na drobne wydatki nie pokrywane z grantu, w kwocie określonej każdorazowo przez koordynatora i podanej do wiadomości przed wyjazdem.  
4. Kierownikiem wyjazdu jest koordynator projektu, a opiekę nad młodzieżą sprawuje nauczyciel uczestniczący w realizacji projektu, na ogół odpowiedzialny za zadania tematycznie związane z działaniami planowanymi na wyjeździe.

 

REKRUTACJA UCZNIÓW NA WYJAZDY ZAGRANICZNE

 1. Przy kwalifikacji na wyjazdy uwzględniane będą następujące kryteria:
  a. liczba oraz jakość wykonywanych w trakcie Projektu zadań
  b. frekwencja na zajęciach projektowych
  c. terminowość realizacji zadań projektowych
  e. deklaracja przyjęcia ucznia zagranicznego w domu

 2. W razie trudności z wyłonieniem uczestników na podstawie powyższych kryteriów, dodatkowo mogą zostać uwzględnione:
  a. stopień znajomości języka angielskiego
  b. nienaganne zachowanie

 3.  Przed każdym wyjazdem w szkole powoływany jest zespół rekrutacyjny, który dokonuje rekrutacji uczniów biorących udział w wyjeździe. Zespół liczy co najmniej 5 osób i składa się z koordynatora oraz nauczycieli uczestniczących w realizacji działań projektowych.

 4. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy ilość uczniów, którzy mogą wziąć udział  w wyjeździe, utworzona zostanie grupa rezerwowa.

 5. Niemożność wyłonienia uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów spowoduje konieczność przeprowadzenia losowania.

 6. W przypadku rezygnacji ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu, do udziału w wyjeździe zostanie zaproszony uczeń z listy rezerwowej.

 7. Jeżeli uczeń zakwalifikowany na wyjazd do szkoły partnerskiej zrezygnuje z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji, zakup nowego ubezpieczenia itp.).

 8. Przyjęcie ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do wyjazdu, choć brane jest pod uwagę podczas rekrutacji.

ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH

1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, karta informacyjna itp.) oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się  z regulaminem wyjazdu. Wzór oświadczenia rodziców stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
3. Rodzice ucznia wraz z dzieckiem zobowiązani są do udziału w zebraniach informacyjnych związanych z mobilnościami.
4. Każdy uczestnik wyjazdu musi być do niego odpowiednio przygotowany (odpowiedni ubiór, obuwie, dokumenty itp.)
5. Każdy uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać poleceń kierownika wyjazdu oraz opiekunów.
6. Uczniowie mogą realizować program różniący się od programu polskich opiekunów. W takim przypadku uczniowie pozostają pod opieką rodziców uczniów goszczących lub pracowników szkoły goszczącej i zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać ich poleceń.

7. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz:
a. samodzielnego, bez zgody kierownika wyjazdu - oddalania się od grupy,
b. kąpieli i używania sprzętu pływającego bez zgody kierownika wyjazdu,
c. spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w jakiejkolwiek postaci,
d. palenia papierosów.
8. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy dnia.

9. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego.
10. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
11. W przypadku złamania postanowień niniejszego Regulaminu nastąpi wykluczenia ucznia   z dalszego udziału w projekcie, obniżenie oceny z zachowania oraz zastosowanie kar przewidzianych w Statucie Szkoły.
12. W przypadku wyrządzenia szkody przez uczestnika wyjazdu odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.
13. Postanowienia Regulaminu dotyczące zachowania uczestników obowiązują od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.
14. Za zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w drodze pomiędzy miejscem rozpoczęcia i zakończenia wyjazdu a domem odpowiadają rodzice.

 

GOSZCZENIE UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PARTNERSKICH

1. W czasie realizacji projektu odbędzie się pięć mobilności, podczas których uczniowie mogą przyjmować partnerów z zagranicy we własnym domu.
2. Rodzina przyjmująca zapewnia gościowi opiekę oraz niezbędne warunki pobytu, w tym:
a. odbiór gościa ze szkoły lub innego ustalonego miejsca w dniu przyjazdu lub powrotu z wycieczki oraz dostarczenie gościa do szkoły lub w inne ustalone miejsce zbiórki w dniu wyjazdu na wycieczkę,
b. zakwaterowanie, w szczególności samodzielne miejsce do spania,
c. wyżywienie, oprócz sytuacji, w których uczeń będzie przebywał pod opieką swoich nauczycieli,
d. możliwość poznania zasad funkcjonowania polskiej rodziny, tradycji i wartości.

3. Rodzice ucznia potwierdzają gotowość do przyjęcia gościa ze szkoły partnerskiej w oświadczeniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
4. Rodzice ucznia wraz z dzieckiem zobowiązani są do udziału w zebraniach informacyjnych związanych z przyjmowaniem gości ze szkół partnerskich.
5. Uczniowie przyjmujący gości uczestniczą w większości działań projektowych odbywających się podczas spotkania.
6. Przyjęcie ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem   na wyjazd zagraniczny, jednak zdecydowanie zwiększa taką możliwość.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.

2. W przypadkach spornych decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora oraz nauczycieli wchodzących w skład zespołu projektowego.
3. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna u koordynatora Projektu, na tablicy Erasmus+ oraz na stronie internetowej szkoły.